แบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ดาวน์โหลด e-book คชศาสตร์ชาวกูย ฉบับนี้ เพื่อการนำมาพัฒนาและปรับปรุงอันเป็นประโยชน์ต่อไป

แบบสอบถามท้ายเล่มของ e-book คชศาสตร์ชาวกูย โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และ เทิดทูนคุณค่า ช้างไทย และชาวชาติพันธุ์กูย ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์